วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

เครื่องยิงลูกเทนนิส

1.ชื่อเรื่อง เครื่องยิงลูกเทนนิส
2.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้กีฬาเทนนิสแผ่หลายมากยิ่งขึ้นและในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งในการใช้ลูกเทนนิสเป็นจำนวนมากและใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานผู้ฝึกสอนจึงเกิดความเหนื่อล้าและเสียเวลา
ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำนวัตกรรมเครื่องยิงลูกเทนนิสขึ้นมา เพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาของผู้ฝึกสอนเกิความสะดวกสบาย
3.งานประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.ทษฎีการปรับองศา
2.ทษฎีแผ่โรงงาน
4.ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ประหยัดเวลาในการฝึกซ้อมเทนนิส
2.เกิดความคิดสร้างสรรค์
3.การทำงานเป็นกลุ่มคณะ
4.สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5.ระยะในการดำเนินงาน
3 เดือน
6.งบประมาณที่คาดว่าจะใช้
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
ค่าดำเนินงาน 3,000 บาท
รวมเงิน 6,000 บาท